Měď prášková Cu100, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 2 hodnocení
 
New Tip
 

Měděný prášek Cu100, čistoty min 99%, sypký jemný prášek, červeno-hnědé barvy.

Dostupnost Skladem
Cena 635,50 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 769 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Měď
 
 

Měď prášková - Cu100, sypký jemný prášek červeno-hnědé barvy výráběný z čisté mědi, neobsahuje maziva. Částice mají granulovitý tvar.

Číslo CAS: 7440-50-8

Specifikace, chemická analýza
obsah Cu min. 99%
Fosfor P   <0,001 %
Cín Sn     <0,001 %
Olovo Pb  <0,001 %
Železo Fe   0,003 %
Zinek Zn  <0,001 %
Kyslík v molekulární podobě O2 0,13 %
Hustota: 8,9 g/cm3 při 20°C
Látka není hořlavá ani samozápalná
 
Sítová analýza - velikost částic
nad 100 µm max. 1 %
do 100 µm 99 - 100 %
 
Údaje o nebezpečnosti

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář