Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Dusičnan barnatý, 25kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Dusičnan barnatý, krystalický prášek čistoty min. 99,5%.

Dostupnost Skladem
Cena 3 470,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 4 199 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Dusičnan barnatý
 

Dusičnan barnatý, vzorec Ba(NO3)2, Barium nitrate, krystalický prášek čistoty min. 99,5 %. 

Laboratorní chemikálie, výroba látek.

CAS: 10022-31-8

Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou.

Specifikace 

Ba(NO3)2                                  min. 99,5 %

Fe                                      max. 0,004 %

Látky nerozpustné v H2O      max. 0,05 %

Vlhkost                               max. 0,10 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Standardní věty o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
H272 Může zesílit požár; oxidant. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / brýle / obličejový štít.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními/mezinárodními předpisy.

Látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB, není k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedena na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

 
   

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář