Dusičnan draselný, 25kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 3 hodnocení
 
 
Sypký, krystalický prášek dusičnanu draselného čistoty min. 99%.
Dostupnost Skladem
Cena 1 549,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 1 875 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Dusičnan draselný
 

Dusičnan draselný, Ledek draselný, vzorec KNO3, krystalický prášek čistoty min. 99 %.

CAS: 7757-79-1

Specifikace

Obsah KNO3  min. 99%
Vlhkost  max. 0,5%
Látky nerozpustné ve vodě  max. 0,06%
Chloridy (jako NaCl)  max. 0,2%
Obsah iontů Ca a Mg  max. 0,05%
Železo  max. 9 mg/kg
Přísada proti spékání  max. 0,2%

 

Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou. Oxidující materiál, skladujte z dosahu lehce zápalných a organických látek.

Údaje o nebezpečnosti
 
CZ:Nebezpečí
H272 Může zesílit požár; oxidant.

Bezpečnostní pokyny
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky.

Další nebezpečnost
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).

   

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.