Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Bronz práškový - MULTIPRINT, 10g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 

Bronz práškový - MULTIPRINT, 10g

 

Bronz práškový, velmi jemný metalický prášek, zlatý odstín.

Dostupnost Skladem
Cena 23,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 28 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Kovy práškové
 

Bronz práškový - MULTIPRINT, velmi jemný prášek (tzv. pudr) zlatý odstín. 

Pigment vhodný pro hlubotisk a flexografický tisk.

Číslo výrobku: 30031-A

  • Průměrná velikost částic cca 9 µm - lístkovitý bronzový prášek.
  • Částice ve tvaru mikrolístečků, výborný jako nátěrový pigment pro laky, tiskařské barvy a umělé hmoty.
  • Prášek je velmi lehký a poletuje vzduchem, je proto dobré mít na sobě při manipulaci ochranné pomůcky (brýle, rukavice, plášť) jde však snadno omýt teplou vodou a mýdlem. 
  • Hořlavost (pevné látky, plyny):            Hořlavý
  • Samozápalnost:                                 Produkt není samozápalný
  • Hustota při 20°C:                               8,32 g/cm3
  • Sypná hustota při 20°C:                     0,6 - 0,7 g/cm3
  • Rozpustnost ve /směsitelnost  vodě:    Nerozpustná

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné komponenty: obsahuje měď CAS: 7440-50-8 a zinek stabilizovaný CAS: 7440-66-6. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy a s dlouhodobými účinky

H228 Hořlavá tuhá látka

H302 Zdraví škodlivý při požití


Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů. P370+P378 V případě požáru:K hašení použijte: Suchý písek. Nepoužívat vodu.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.