Pyrofosforečnan draselný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Pyrofosforečnan draselný, bílý prášek.
Dostupnost Skladem
Cena 131,40 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 159 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Pyrofosforečnan draselný
 

Pyrofosforečnan draselný ( Difosforečnan tetradraselný bezvodý ) vzorec K4P2O7, bílý bezvodý hydroskopický prášek.

CAS: 7320-34-5

Specifikace

Obsah K4P207                         Min. 95%
P2O5                                         42,0 – 43,7 %
pH (1% roztok)                          10,0 – 10,8
Ve vodě nerozpustný podíl          Max. 0,2%
Ztráta žíháním při 550°C             Max. 0%
Arzen                                        Max. 3 ppm
Olovo                                        Max. 4 ppm
Kadmium                                   Max. 1 ppm
Rtuť                                          Max. 1 ppm
Fluoridy                                     Max. 10 ppm
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti  / Signální slovo: varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

Bezpečnostní pokyny

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+ P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.