Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Uhličitan barnatý, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
Action
 

Uhličitan barnatý - práškový, čistoty min. 99%.

Dostupnost Momentálně nedostupné
Cena 114,90 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 139 Kč
Kategorie Uhličitan barnatý
Položka byla vyprodána...
 
Uhličitan barnatý, barium carbonate, vzorec BaCO3, sypký bílý prášek čistoty min. 99%.
CAS: 513-77-9
 
Specifikace:
BaCO3                             min.99%
Fe3+                               max.0,005%
SO4                                 max.0,25%
vlhkost                            max.0,1%
látky nerozpustné v HCl    max.0,5%
 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / Signální slovo: Varování
 
H302 Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepíjte ani nekuřte.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář