UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY!!!ŽE VE DNECH 28.9.-30.9.2022 BUDEME OBJEDNÁVKY POUZE EVIDOVAT A PŘIJÍMAT, ODESÍLAT  ZAČNEME OD PONDĚLÍ 3.10.2022., DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VAŠI PŘÍZEŇ.TÝM PK CHEMIE.  

Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Uhličitan barnatý, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
Action
 

Uhličitan barnatý - práškový, čistoty min. 99%.

Dostupnost Skladem
Cena 114,90 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 139 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Uhličitan barnatý
 
Uhličitan barnatý, barium carbonate, vzorec BaCO3, sypký bílý prášek čistoty min. 99%.
CAS: 513-77-9
 
Specifikace:
BaCO3                             min.99%
Fe3+                               max.0,005%
SO4                                 max.0,25%
vlhkost                            max.0,1%
látky nerozpustné v HCl    max.0,5%
 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / Signální slovo: Varování
 
H302 Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepíjte ani nekuřte.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář