Dusičnan kademnatý tetrahydrát, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Dostupnost Skladem
Cena 660,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 799 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Výprodej a doprodej
 

Dusičnan kademnatý tetrahydrát o čistotě min. 99,0%, vzorec Cd(NO3)2.4H2O

Jedná se o materiál ze starších zásob, vzhledem k tomu, že je silně hygroskopický, tak i přes originální balení může být navlhlý, případně obsahovat další vodu.

CAS:10022-68-1

Údaje o nebezpečnosti
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Bezpečnostní pokyny
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P322 Specifické opatření (viz na tomto štítku).
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.