Vážení zákazníci, Ze závažných důvodů je momentálně až do odvolání zastaven příjem a vyřizování objednávek. Omlouváme se za komplikace. Tým pkchemie

Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Jodistan draselný, p.a. 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 6 hodnocení
 
 
Jodistan draselný, KIO4 , p.a. 100g.
Dostupnost Skladem
Cena 308,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 373 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Výprodej a doprodej
 

Jodistan draselný KIO4 p.a., obsah 100 g, podrobnější specifikace není k dispozici.
CAS:7790-21-8
 Údaje o nebezpečnosti 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
Bezpečnostní pokyny 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. 
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. 
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů. 
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P405 Skladujte uzamčené.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář