Síran ceričitý tetrahydrát, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Dostupnost Skladem
Cena 1 652,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 1 999 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Výprodej a doprodej
 

Síran ceričitý tetrahydrát, 250g ve sklěněné lahvičce, podrobnější specifikace není k dispozici.

Údaje o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 
Bezpečnostní pokyny
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.