Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Benzoan sodný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 2 hodnocení
 
 

Benzoan ( benzoát ) sodný. Jemný, bílý prášek do cca 100mikronů.

Dostupnost Skladem
Běžná cena 159 Kč
Ušetříte 10 Kč (–6 %)
Cena 123,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 149 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Benzoan sodný
 

Benzoan (benzoát) sodný, vzorec - C6H5COONa, čistá látka, jemný, bílý prášek do cca 100 mikronů. Obsah benzoátu sodného min.99%

CAS: 532-32-1

 

 Specifikace jakosti, parametry:

 Obsah benzoátu sodného                       min. 99 %

 Vlhkost                                                max. 1,50 %

 Chlorované sloučeniny (jako chloridy)     max. 0,06 %

 Snadno oxidovatelné látky                     0,500 ml

 Alkalita, acidita                                     max. 0,25ml titr.činidla

 Těžké kovy                                           max. 10,00 mg/kg

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny                 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další nebezpečnost

V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs. Nebezpečí výbuchu prachu.

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT ( perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář