Dusičnan draselný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 85 hodnocení
 
Tip
 
Sypký, krystalický prášek dusičnanu draselného čistoty min. 99%.
Dostupnost Skladem
Cena 70,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 85 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Dusičnan draselný
 

Dusičnan draselný, Ledek draselný, vzorec KNO3 , krystalický prášek čistoty min. 99 %.

CAS: 7757-79-1

Specifikace

Obsah KNO3  min. 99%
Vlhkost  max. 0,5%
Látky nerozpustné ve vodě  max. 0,06%
Chloridy (jako NaCl)  max. 0,2%
Dusík celkem  13,70%
Železo  max. 9 mg/kg
Přísada proti spékání  max. 0,2%
K2O 46,00%
Těžké kovy(Pb) 0,001%

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou. Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Nebezpečí
 
H272 Může zesílit požár; oxidant.

Bezpečnostní pokyny:

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P260 Nevdechujte prach.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky.
 
Další nebezpečnost:
 
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  

   

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.