VÝLUKA ESHOPU, DOVOLENÁ OD 13.7. DO 21.7.2020, objednávky budeme pouze přijímat, odesílat je začneme od 22.7.2020.

Dusičnan draselný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 85 hodnocení
 
Tip
 
Sypký, krystalický prášek dusičnanu draselného čistoty min. 99%.
Dostupnost Skladem
Cena 70,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 85 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Dusičnan draselný
 

Dusičnan draselný, Ledek draselný, vzorec KNO3 , krystalický prášek čistoty min. 99 %.

CAS: 7757-79-1

Specifikace

Obsah KNO3  min. 99%
Vlhkost  max. 0,5%
Látky nerozpustné ve vodě  max. 0,06%
Chloridy (jako NaCl)  max. 0,2%
Dusík celkem  13,70%
Železo  max. 9 mg/kg
Přísada proti spékání  max. 0,2%
K2O 46,00%
Těžké kovy(Pb) 0,001%

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou. Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Nebezpečí
 
H272 Může zesílit požár; oxidant.

Bezpečnostní pokyny:

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P260 Nevdechujte prach.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky.
 
Další nebezpečnost:
 
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  

   

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.