Vážení zákazníci, Ze závažných důvodů je momentálně až do odvolání zastaven příjem a vyřizování objednávek. Omlouváme se za komplikace. Tým pkchemie

Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Síra prášková, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 42 hodnocení
 
 

Síra prášková, velmi jemný prášek čistoty min. 99,85%.

Dostupnost Skladem
Cena 64,50 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 78 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Síra prášková
 
Síra prášková, značka S, velmi jemný žlutý prášek čistoty min. 99,85%. 
 
CAS: 7704-34-9
 
 • Obdobně jako práškový zinek lze použít na zachycení a odstranění vylité rtuti, ale také k vysiřování sudů, sklepů a jejich desinfekci.
 • Výborná jako přídavná látka do mazacích a chladících olejů při obrábění.
Specifikace jakosti:

Obsah síry                    min. 99,85 %
Vlhkost                         max. 0,010 %
Organické látky(živice)   max. 0,020 %
Volná H2SO4                 max. 0,0100 %
Popel                            max. 0,100 %
   

Zbytek na sítě:

0,045 mm max. 2,5 %
0,063 mm max. 0,3 %
0,150 mm            0 %
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
 
Signální slovo: Varování
 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H315 Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Další nebezpečnost:
Působí dráždivě na kůži. Prach může dráždit oči a dýchací orgány. Tepelný rozklad může vést k uvolňení dráždivých plynů a par. Při spalování může vznikat oxid siřičitý.
Dostupné údaje o produktu nepoukazují na nebezpečí pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
Tento materiál je hořlavý a může být zapálen teplem, jiskrou, nebo dalšími zápalnými zdroji (např.statickou elektřinou, zápalným plamenem, mechanickým/elektrickým zařízením). V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs.
 
Piktogramy: GHS07 

 • Odpovědět Škrtací petardy
  26.12.2016 07:56 | Mé jméno je nikdo
  Docela mě naštvalo, když zrušili škrtací petardy. Teď už vyrábějí jen ty kravský s knotama a pokaždé, když si chci jednu hodit, musím vytáhnout zapalovač. Tak mě napadlo, že koupím bouchací koberec, a sám si škrtátka vyrobím. Myslíte že by to šlo?

  • Odpovědět Re: Škrtací petardy
   28.7.2018 11:56
   Šlo, ale ne se sírou ...

  • Odpovědět Re: Škrtací petardy
   20.7.2017 08:02 | Honza
   Je to zbytečný,u vietnamců je ještě můžeš koupit

Přidat komentář