Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Síra prášková, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 42 hodnocení
 
 

Síra prášková, velmi jemný prášek čistoty min. 99,85%.

Dostupnost Skladem
Cena 65,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 79 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Síra prášková
 
Síra prášková, značka S, velmi jemný žlutý prášek čistoty min. 99,85%. 
 
CAS: 7704-34-9
 
 • Obdobně jako práškový zinek lze použít na zachycení a odstranění vylité rtuti, ale také k vysiřování sudů, sklepů a jejich desinfekci.
 • Výborná jako přídavná látka do mazacích a chladících olejů při obrábění.
Specifikace jakosti:

Obsah síry                    min. 99,85 %
Vlhkost                         max. 0,010 %
Organické látky(živice)   max. 0,020 %
Volná H2SO4                 max. 0,0100 %
Popel                            max. 0,100 %
   

Zbytek na sítě:

0,045 mm max. 2,5 %
0,063 mm max. 0,3 %
0,150 mm            0 %
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
 
Signální slovo: Varování
 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
H315 Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Další nebezpečnost:
Působí dráždivě na kůži. Prach může dráždit oči a dýchací orgány. Tepelný rozklad může vést k uvolňení dráždivých plynů a par. Při spalování může vznikat oxid siřičitý.
Dostupné údaje o produktu nepoukazují na nebezpečí pro životní prostředí. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
Tento materiál je hořlavý a může být zapálen teplem, jiskrou, nebo dalšími zápalnými zdroji (např.statickou elektřinou, zápalným plamenem, mechanickým/elektrickým zařízením). V případě rozptýlení může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs.
 
Piktogramy: GHS07 

 • Odpovědět Škrtací petardy
  26.12.2016 07:56 | Mé jméno je nikdo
  Docela mě naštvalo, když zrušili škrtací petardy. Teď už vyrábějí jen ty kravský s knotama a pokaždé, když si chci jednu hodit, musím vytáhnout zapalovač. Tak mě napadlo, že koupím bouchací koberec, a sám si škrtátka vyrobím. Myslíte že by to šlo?

  • Odpovědět Re: Škrtací petardy
   28.7.2018 11:56
   Šlo, ale ne se sírou ...

  • Odpovědět Re: Škrtací petardy
   20.7.2017 08:02 | Honza
   Je to zbytečný,u vietnamců je ještě můžeš koupit

Přidat komentář