UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY!!!ŽE VE DNECH 28.9.-30.9.2022 BUDEME OBJEDNÁVKY POUZE EVIDOVAT A PŘIJÍMAT, ODESÍLAT  ZAČNEME OD PONDĚLÍ 3.10.2022., DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VAŠI PŘÍZEŇ.TÝM PK CHEMIE.  

Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hliníkový prášek, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 24 hodnocení
 
 

Hliníkový prášek AlPRA, velmi jemná struktura.

Dostupnost Skladem
Cena 537,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 650 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hliníkový prášek
 
 

Hliníkový prášek - AlPRA - velmi jemný, CAS:7429-90-5

  •  jemný prášek stříbrošedé barvy vyráběný z hliníku čistoty min. 99,4 %, aktivní hliník nejméně 98 %
  •  průměrná velikost částic D50 je 51,47 mikronů - částice sférického tvaru 
  •  zbytek na sítu 0,10µm             zůstatek 0,81 %
  •  zbytek na sítu 0,063µm           zůstatek 25,14 %
  •  zbytek na sítu 0,045µm           zůstatek 48,67 %
  •  propad pod 0,045µm               zůstatek 51,33 %
Specifikace
Fe                              max.0,11%
Si                               max.0,07%
Cu                              max.0,001%
Sypná hustota             0,95 - 1,36 g/cm3
Bod tání                      661°C
Bod vzplanutí prachu    250°C
Teplota hoření              asi 2500°C
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí   
H228 Hořlavá tuhá látka.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 
 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář