Tetraboritan sodný - BORAX, 1kg - prodej na IČO

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 43 hodnocení
 
Borax (tetraboritan sodný), technický - jemný granulát, čistota 99,9%.
Dostupnost Skladem
Běžná cena 69 Kč
Ušetříte 9 Kč (–13 %)
Cena 49,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 60 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Tetraboritan sodný - BORAX
 
Tetraboritan sodný ( Borax ) - dekahydrát, vzorec Na2B4O7 x 10H2O, čistota 99,9%, jemný granulát do 1mm.
 
Prodej pouze pro profesionální uživatele osobám s IČO.
 
V objednávce je nutné uvést platné IČO, jinak Vaši objednávku nemůžeme vyřídit. 
 
CAS: 1303-96-4
 
Použití: chemický, keramický a sklářský průmysl, pomocná látka v průmyslu, výroba ohnivzdorných směsí, použití v čistících prostředcích / výroba detergentů, kovovýroba.
 
Specifikace

Čistota / Obsah Na2B4O7 x 10 H2O: min. 99,90 %
Obsah B2O3:                                  min. 36,47 %
Obsah Fe:                                       max. 10 mg/kg

Velikosti částic:
více jak 1 mm:         max. 1 %
méně než 0,06 mm:  max. 4 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
 
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo: Nebezpečí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost.Může poškodit plod v těle matky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P405 Skladujte uzamčené.
 
Doplňující informace:
Pouze pro profesionální uživatele.
 

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 

    

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.