Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Disiřičitan sodný E 223, 1 kg

2 hodnocení
99 Kč 81,80 Kč bez DPH
Skladem

Disiřičitan sodný v potravinářské kvalitě, bílá, jemně krystalická látka.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Disiřičitan sodný E 223, vzorec Na2S2O5 (pyrosiřičitan sodný, pyrosulfit sodný, dvojsiřičitan sodný, metabisulfit sodný, natriumpyrosulfit), bílý krystalický prášek charakteristického zápachu po SO2, rozpustný ve vodě, čistota látky min. 96%. Vodní roztok reaguje slabě kysele.
 
CAS: 7681-57-4
 
  
Specifikace jakosti, parametry
 
 
Parametr MJ Hodnota
Disiřičitan sodný* % min.96
Oxid siřičitý* % min.64,7
Železo* mg/kg max.10
Chloridy mg/kg max.500
Olovo mg/kg max.0,5
Měď mg/kg max.0,5
Arsen mg/kg max.0,5
Rtuť mg/kg max.0,1
Selen mg/kg max.0,5
Těžké kovy mg/kg max.10
*pravidelně měřené hodnoty 
 
Disiřičitan sodný E223 nepodléhá registraci REACH podle článku 2 bodu 5 b nařízení REACH.
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: nebezpečí
 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou .
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 
Další nebezpečnost
Reakcí s kyselinami nebo Při tepelné dekompozici může vznikat oxid siřičitý.
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBTPBT ( perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB ( velmi persistentní, velmi se bioakumulující ). 
 
DOPORUČENÁ OMEZENÍ POUŽITÍ:
Pouze pro profesionální použití.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: