Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Tetraboritan sodný - BORAX, 500g - prodej na IČO

9 hodnocení
40 Kč 33,10 Kč bez DPH
Skladem

Borax (tetraboritan sodný), technický - jemný granulát, čistota 99,90%.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tetraboritan sodný ( Borax ) - dekahydrát, vzorec Na2B4O7 x 10H2O, čistota 99,90%, jemný granulát do 1mm.
 
Prodej pouze pro profesionální uživatele osobám s IČO.
Od 1.2.2021 je prodej tetraboritanu umožněn pouze hospodářským subjektům nebo profesionálním uživatelům. Pro nákup je tedy nutné dodat IČO.
 
Tetraboritan sodný patří mezi skupinu látek omezených evropským nařízením REACH, protože se jedná o látku toxickou pro reprodukci - může poškodit reprodukční schopnost a může poškodit plod v těle matky. Pokud je pentahydrát tetraboritanu sodného přítomen ve směsi v koncentraci 6,5 % a více, dekahydrát tetraboritanu sodného 8,5 % a více, je směs považována za nebezpečnou pro reprodukci. Na takový výrobek se pak vztahuje omezení, které zakazuje prodej běžnému spotřebiteli. Taková látka nebo směs se potom smí uvádět na trh jen pro profesionální použití.
 
V objednávce prosíme uvést platné IČO, jinak Vaši objednávku nemůžeme vyřídit. 
 
CAS: 1303-96-4
 
Použití: chemický, keramický a sklářský průmysl.
 
Specifikace

Čistota / Obsah Na2B4O7 x 10 H2O: >= 99,90 %
Obsah B2O3:                                  >= 36,47 %
Obsah Fe:                                       <= 10,00 mg/kg

Velikosti částic:
Velikost částic > 1 mm        <= 4,00 %
Velikost částic < 0,06 mm    <= 4,00 %

 
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
 
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo: Nebezpečí
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost.Může poškodit plod v těle matky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P280 Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P405 Skladujte uzamčené.
 
Doplňující informace:
Pouze pro profesionální uživatele.
 

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 

    

 

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
K Avatar autora borax v troubě 4.6.2017 21:59
Dobrý den, chci se zeptat, zda můžu při výrobě šperků z krystalů boraxu, vystavit tento krystal teplotě cca 130 C°, aniž by se z něj uvolnily nějaké jedovaté plyny, nebo aniž bych tím sebe a svou troubu vystavila jakémukoliv nebezpečí. Děkuji za odpověď. :)