Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Chlorid amonný, 500g

Neohodnoceno
69 Kč 57 Kč bez DPH
Skladem
Chlorid amonný - Salmiak, sypký prášek čistoty min. 99,5%

Detailní informace

Detailní popis produktu

Chlorid amonný - vzorec NH4Cl , Salmiak, pájecí sůl, sypký prášek čistoty min. 99,5%, bílá krystalická látka, nezapáchající.

CAS: 12125-02-9

Specifikace

NH4Cl   min. 99,5%
Fe         max. 0,001%
Pb         max. 0,0005%
SO4-2    max. 0,02%
pH        4,2 - 5,8 
H2O      max. 1%

Použití v dýmovnicích, jako depolarizátor v suchých článcích, ustalovač ve fotografii, při pájení k odstranění vrstvy oxidů z povrchu měděné páječky, upravuje se pomocí něj tratě pro běh na lyžích (chemická úprava - zpevnění a zrychlení trati).

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P330 Vypláchněte ústa.

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: