Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Dusičnan draselný, 500g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 4 hodnocení
 
 

Sypký, krystalický prášek dusičnanu draselného čistoty min. 98,50%.

Dostupnost Skladem
Cena 73,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 89 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Dusičnan draselný
 

Dusičnan draselný, Ledek draselný, vzorec KNO3, krystalický prášek čistoty min. 98,50 %.

CAS: 7757-79-1

Specifikace

 Obsah KNO3  min. 98,50%
 Vlhkost  <= 0,500%
 Nerozpustné látky  <= 0,0600%
 Chloridy   <= 0,200%
 Obsah Iontů(Ca+Mg)  <= 0,0500%
 Dusík celkem  >= 13,50%
 Železo  <=10,00 mg/kg
 Přísada proti spékání  max. 0,2%
 K2O  >= 45,40%
 Těžké kovy(Pb)  <= 0,002%


Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou. Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Nebezpečí
 
H272 Může zesílit požár; oxidant.

Bezpečnostní pokyny:

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

P260 Nevdechujte prach.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozestřikované vodní paprsky.
 
Další nebezpečnost:
 
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 

   

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář