Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hliníkový prášek, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Hliníkový prášek AlPRA, velmi jemná struktura.

Dostupnost Skladem
Cena 172,70 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 209 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hliníkový prášek
 
 

Hliníkový prášek - AlPRA - velmi jemný, CAS:7429-90-5

  •  jemný prášek stříbrošedé barvy vyráběný z hliníku čistoty min. 99,4 %, aktivní hliník nejméně 98 %
  •  průměrná velikost částic D50 je 51,47 mikronů - částice sférického tvaru 
  •  zbytek na sítu 0,10µm             zůstatek 0,81 %
  •  zbytek na sítu 0,063µm           zůstatek 25,14 %
  •  zbytek na sítu 0,045µm           zůstatek 48,67 %
  •  propad pod 0,045µm               zůstatek 51,33 %
Specifikace
Fe                              max.0,11%
Si                               max.0,07%
Cu                              max.0,001%
Sypná hustota             0,95 - 1,36 g/cm3
Bod tání                      661°C
Bod vzplanutí prachu    250°C
Teplota hoření              asi 2500°C
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí   
 
H228 Hořlavá tuhá látka.
H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek.
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 
 

 

  • Odpovědět 27.3.2022 16:42 | Daniel Lukas
    Dobrá kvalita, ale balení příšerné

Přidat komentář