Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hydrogensíran sodný - pH mínus, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
New Tip
 
Slouží ke snížení pH v bazénech. Bílé až nažloutlé perličky, čistota min. 93%.
Dostupnost Skladem
Cena 65,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 79 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hydrogensíran sodný - pH mínus
 

Hydrogensíran sodný, vzorec NaHSO4 tzv. pH mínus, použití např. k úpravě pH, regulátor pH, úprava vody, výroba čistících prostředků / použití v čistících prostředcích, pomocná látka v průmyslu. 

Další názvy: síran sodný kyselý, bisulfit sodný

Číslo CAS:7681-38-1

Bílé až nažloutlé perličky, čistota min. 93%.

Specifikace
Obsah NaHSO4    min. 93 % hm.
Železo                 max. 150 mg/kg
Voda                   max. 0,2 %  

Pro snížení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m3 vody (1000 l) přidá cca 10-15 g přípravku (u tvrdé vody je většinou potřeba vyšší dávka). Uvedené doporučení má pouze informativní charakter.  

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP). Produkt je klasifikován jako nebezpečný.

Standardní věty o nebezpečnosti / Signální slovo: Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: hydrogensíran sodný

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB (velmi persistentní, velmi se bioakumulující).

Piktogramy:GHS05

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář