Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Měď prášková CuTEC50, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Měděný prášek CuTEC50, čistoty min 98%, střední velikost částic 35mikronu.

Dostupnost Skladem
Cena 115,70 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 140 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Měď
 

Měď prášková - CuTEC50, jemný prášek červenavé barvy vyráběný z čisté mědi. CAS: 7440-50-8

Průměrná velikost částic 35 mikronů - částice lístečkového tvaru. 

Specifikace:
obsah Cu min. 98%
obsah tuků (mlecí přísada stearin) max. 1,5%
D50 průměr částic 35 mikrometrů
zbytek na sítě 45 mikrometrů max. 6% 
sypná hmotnost cca 1g/cm3
smočitelnost (s/50g): nesmočitelný
hustota při 20°C: 8,96g/cm3
zápalnost (tuhé, plynné skupenství): hořlavý
samozápalnost: produkt není samozápalný

Částice ve tvaru mikrolístečků, výborný jako nátěrový pigment pro laky, tiskařské barvy a umělé hmoty apod. Neoxiduje a tedy nečerná a uchovává si červenavou měděnou barvu!
Prášek je velmi lehký a poletuje vzduchem, je proto dobré mít na sobě při manipulaci ochranné pomůcky- brýle, rukavice, plášť.

Tento měděný pigment je ideální i na výrobu zajímavě zbarveného jmelí

  

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.