Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Měď prášková hrubá, 250g

Tip
Neohodnoceno
238 Kč 196,70 Kč bez DPH
Skladem

Měděný prášek, čistoty min 99,5%, sypký červeno-hnědé barvy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Měď prášková hrubá, sypký prášek červeno-hnědé barvy vyráběný z čisté mědi, neobsahuje maziva. 

Číslo CAS: 7440-50-8

Specifikace, chemická analýza
obsah Cu min. 99,5%
Fosfor P   <0,001 %
Cín Sn     <0,001 %
Olovo Pb  <0,001 %
Železo Fe   0,004 %
Zinek Zn  <0,001 %
Kyslík v molekulární podobě O 0,09 %
Látka není hořlavá ani samozápalná
 
Sítová analýza - velikost částic
velikost síta/µm:
nad 315      0-20 %, naměřeno 13,4%
do 315        80 - 100 %, naměřeno 86,6%
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / / signální slovo: Varování

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další nebezpečnost:

Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: