Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Pyrofosforečnan sodný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Pyrofosforečnan sodný, bílý prášek.
Dostupnost Skladem
Cena 123,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 149 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Pyrofosforečnan sodný
 

Pyrofosforečnan sodný( difosforečnan tetrasodný, pyrofosfát sodný, pyrofosfát tetrasodný ) Na4P2O7, bílý prášek.

CAS: 7722-88-5

Specifikace

Celkový obsah P2O5                           52,5 – 54,0%
Obsah Na4P2O7                                 Min. 95%
pH 1% roztoku ve vodě                       9,8 – 10,8
Obsah látek nerozpustných  ve vodě    Max. 0,2%
Ztráta žíháním při 550°C                     Max. 0,5%
Obsah F                                           Max. 10 ppm
Obsah As                                          Max. 3 ppm
Obsah Pb                                         Max. 4 ppm
Obsah Cd                                         Max. 1ppm
Obsah Hg                                         Max. 1 ppm

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / CZ:nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Další nebezpečnost

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.