Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Titan - špony, 100g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 1 hodnocení
 
 

Jemné titanové špony. Obsah titanu v kovu min. 98%.

Dostupnost Skladem
Cena 139,70 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 169 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Titanové špony
 
Jemné titanové špony a hoblinky, netříděné velikosti, délka mm až desítky mm -viz.foto.
CAS: 7440-32-6
Špony jsou nečištěné a obsahují malé množství oleje a zbytky z obrábění.
Specifikace
Ti - 98 %
Fe - 0,4-0,5 %,
Al - 0,5-0,6 %
V - 0,3-0,4 %
Ni - 0,4-0,5 %
ostatní 0 - 0,4% 
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí 
 
Údaje o nebezpečnosti

H228 Hořlavá tuhá látka. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek.
 
Další nebezpečnost:
 
Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.