Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Zinek práškový Zn2N, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Zinek práškový Zn2N, velmi jemný šedý prášek, obsah Zn min. 99%.

Dostupnost Skladem
Cena 99,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 120 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Zinek
 

Zinek práškový Zn2N, velmi jemný prášek, obsah Zn min. 99%.

CAS: 7440-66-6

Použití látky: analytická chemie, laboratorní syntézy, farmaceutická výroba

Specifikace        

 Zn
 min. 99,00 %        
 ztráta sušením  max.0,03%
 metalický Zn
 min. 96,50 % 
 Cl-
 max. 0,001 %
 ZnO 
 max.3,5 %
 sypná hustota
 cca 6,8 g/cm3
 Pb
 max. 0,003 %
 zbytek na sítě 45mikronu
 max. 0,01 %
 Cd
 max. 0,001%
 velikost částic
 3,4 – 3,9 mikronu
 Fe
 max. 0,002 %  olejové číslo
 6,5 g/cm3

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Varování  

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další nebezpečnost:

Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.