Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Chlorid amonný, 1kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Chlorid amonný - Salmiak, sypký prášek čistoty min. 99,5%
Dostupnost Skladem
Cena 98,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 119 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Chlorid amonný
 

Chlorid amonný - vzorec NH4Cl , Salmiak, pájecí sůl, sypký prášek čistoty min. 99,5%, bílá krystalická látka, nezapáchající.

CAS: 12125-02-9

Specifikace

NH4Cl    min. 99,5%
Fe          max. 0,00700%
Pb          max. 0,0005%
SO4-2     max. 0,02%
pH         4,2 - 5,8
H2O       max. 1% 

Použití v dýmovnicích, jako depolarizátor v suchých článcích, ustalovač ve fotografii, při pájení k odstranění vrstvy oxidů z povrchu měděné páječky, upravuje se pomocí něj tratě pro běh na lyžích (chemická úprava - zpevnění a zrychlení trati).

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P330 Vypláchněte ústa.

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář