Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Disiřičitan sodný, 5kg

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 
Disiřičitan sodný, bílá krystalická látka.
Dostupnost Skladem
Cena 322,30 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 390 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Disiřičitan sodný
 
Disiřičitan sodný, vzorec Na2S2O5 (pyrosiřičitan sodný, pyrosulfit sodný, dvojsiřičitan sodný), bílá krystalická látka o čistotě min. 96%.
 
CAS: 7681-57-4
 
Specifikace
Obsah disiřičitanu sodného  Min. 96%
Obsah oxidu siřičitého         Min. 64,7%
Obsah železa                      Max. 10 mg/kg
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: nebezpečí
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou .
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
 
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
 
Nebezpečné složky: pyrosiřičitan sodný
 
Další nebezpečnost
Reakcí s kyselinami nebo Při tepelné dekompozici může vznikat oxid siřičitý.
Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBTPBT ( perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB ( velmi persistentní, velmi se bioakumulující ). 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář