Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Dusičnan barnatý, 100g

2 hodnocení
45 Kč 37,20 Kč bez DPH
Skladem

Dusičnan barnatý, krystalický prášek čistoty min. 99,5%.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dusičnan barnatý, vzorec Ba(NO3)2, Barium nitrate, krystalický prášek čistoty min. 99,5%. Laboratorní chemikálie, výroba látek.

CAS: 10022-31-8

Jde o látku oxidující a zdraví škodlivou.

Specifikace 

Ba(NO3)                        min. 99,5 %

Fe                                   max. 0,004 %

Cl                                   max.0,1%

Látky nerozpustné v H2O   max. 0,05 %

Vlhkost                            max.0,10 %                                                                                                                                                                                  

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 

Standardní věty o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 
H272 Může zesílit požár; oxidant. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / brýle / obličejový štít.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními/mezinárodními předpisy.

Látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB, není k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedena na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.


   

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: