Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Dusičnan strontnatý, 10g

1 hodnocení
25 Kč 20,70 Kč bez DPH
Skladem

Dusičnan strontnatý, krystalický prášek čistoty min. 99,5 %.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dusičnan strontnatý - Sr(NO3)2, Strontium nitrate, krystalický prášek čistoty min. 99,5%. 
 
Prášek může být mírně slehlý, resp. zhrudkovatělý.
 
CAS: 10042-76-9
 
Specifikace 
Sr(NO3)2                                     min. 99,50 %
ztráta sušením při 105°C      max. 0,10 %
nerozpustný zbytek v H2O    max. 0,01 %
vlhkost                               max. 0,45 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí 

H272 Může zesílit požár; oxidant. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
 
Bezpečnostní pokyny

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů. 
P210 Chraňte před teplem,horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 
Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: