Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Bronz práškový - zlatá barva, 250g

Neohodnoceno
389 Kč 321,50 Kč bez DPH
Skladem
Bronz práškový, zlatý velmi jemný prášek ( pudr).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bronz práškový - zlatý pigment velmi jemný prášek (tzv. pudr), výborná krycí schopnost, odstín "středně zlatá".

Číslo výrobku: 30011-A

  • Průměrná velikost částic 35 mikronů - částice lístkovitého tvaru.
  • Pigment obsahuje: měděný prášek >70% CAS:7440-50-8 a zinkový prášek stabilizovaný <30% CAS:7440-66-6.
  • Částice ve tvaru mikrolístečků, výborný jako nátěrový pigment pro laky, tiskařské barvy a umělé hmoty, používá se také na obarvení těla při kulturistických soutěžích, divadelních představeních apod.
  • Prášek je velmi lehký a poletuje vzduchem, je proto dobré mít na sobě při manipulaci ochranné pomůcky (brýle, rukavice, plášť) jde však snadno omýt teplou vodou a mýdlem. 
  • Zápalnost(tuhé, plynné skupenství): Hořlavý
  • Samozápalnost:                              Produkt není samozápalný
  • Hustota při 20°C:                             8,6 g/cm3
  • Sypná hustota při 20°C:                   0,9 - 1,4 g/cm3

Tento bronzový pigment je ideální i na výrobu zlatého jmelí.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  

Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Varování

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy a s dlouhodobými účinky

H302 Zdraví škodlivý při požití


Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P270 při používání tohoto prášku nejezte, nepijte ani nekuřte. P330 Vypláchněte ústa.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: