Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Titanový prášek, 100 g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 
 

Titanový prášek, velmi jemná struktura.

Dostupnost Skladem
Cena 285,10 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 345 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Kovy práškové
 
 

Titanový prášek - Ti - velmi jemný, CAS: 7440-32-6

  •  jemný prášek tmavošedé barvy čistoty min. 96 %
  •  velikost částic do 100 µm
 
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí   
H228 Hořlavá tuhá látka.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte: Speciální prášek pro požáry kovů/suchý písek
 
Další nebezpečnost:
 
Látka není klasifikována jako PBT (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).
 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP): 
 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář