Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Versálová žluť, 250g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 0 hodnocení
 

Versálová žluť, 250g

 

Žlutý prášek bez zápachu, organické barvivo.

Dostupnost Skladem
Cena 194,20 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 235 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Organická barviva
 

Výborně sublimující žluté organické barvivoOrganický pigment pro průmyslové využití.

CAS: 71832-85-4

Obsah žlutého pigmentu > 99%, voda < 1, prášek bez zápachu.

pH: 6 - 8 20 °C 10 g/l H2O

Nerozpustný ve vodě

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný, přesto je potřebné preventivně dodržovat bezpečnostní opatření obvyklá při zacházení s chemikáliemi, aby bylo zamezeno styku s pokožkou, očima a dýchacími cestami. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

Klasifikace látky nebo směsi

Na základě informací dostupných výrobci / dovozci výrobek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle evropské legislativy pro klasifikaci a značení dle směrnice 67/548/EHS ani dle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP). Výrobek nepodléhá povinnému označování dle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Složky této směsi nesplňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Směs rozvířeného prachu se vzduchem může být výbušná.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář