Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Sulfid antimonitý, 10kg, AKCE!!

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 10 hodnocení
 
Action Tip
 

Sulfid antimonitý - Surma, jemný tmavě šedý až černý prášek.

Dostupnost Skladem
Běžná cena 5 999 Kč
Ušetříte 3 209 Kč (–53 %)
Cena 2 305,80 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 2 790 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Sulfid antimonitý - surma
 

Sulfid (sirník) antimonitý, vzorec Sb2S3, Surma, velmi jemný tmavě šedý až černý prášek.

CAS: 1345-04-6

Vlastnosti                                             
 
 Ztráta sušením při 105°C                           max.0,2%
 Zbytek na sítě 0,045mm                            max.0,5%
 Sb                                                           min.70%
 S                                                             25,0-28,3%
 volná síra                                                 max.0, 07%
 látky nerozpustné v lučavce královské        max.0,5%
 pH                                                           4,0-4,5

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP) 
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo:Varování

H302 – Zdraví škodlivý při požití.
H332 – Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
 
P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P281  Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312  Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
Látka nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT ( perzistentní, bioakumulativní a toxický) nebo vPvB ( velmi persistentní, velmi se bioakumulující ).


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář