Zákaznická podpora:724 680 250info@kovyachemie.cz

Dusičnan sodný, chilský ledek

Novinka
25 hodnocení
od 19 Kč od 15,70 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Dusičnan sodný - chilský ledek NaNO3, bílá krystalická látka o čistotě min. 99%

Detailní informace

100 g
Skladem
19 Kč
15,70 Kč bez DPH
250 g
Skladem
35 Kč
28,90 Kč bez DPH
500 g
Skladem
54 Kč
44,60 Kč bez DPH
1000 g
Skladem
89 Kč
73,60 Kč bez DPH
3000 g
Skladem
262 Kč
216,50 Kč bez DPH
5000 g
Skladem
430 Kč
355,40 Kč bez DPH
10000 g
Skladem
810 Kč
669,40 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

 Dusičnan sodný - chilský ledek, Sodium nitrate, vzorec NaNO3bílá krystalická látka o čistotě min. 99%.

Užití v zemědělství jako hnojivo, chemická surovina / meziprodukt, pomocná látka v průmyslu: úprava pH / neutralizační činidlo / oxidační činidlo, povrchová úprava kovů, laboratorní činidlo.

CAS: 7631-99-4

Specifikace
Obsah dusičnanu sodného    Min. 99,2 %
Obsah železa                       Max. 0,001 %
Látky nerozpustné ve vodě   Max. 0,005 %
Vlhkost                               Max. 0,5 %
Obsah chloridu sodného       Max. 0,3 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt je klasifikován jako nebezpečný. Oxidující tuhá látka.

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Varování

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.

P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  

oxidujicivykricnik

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: