Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Dusičnan sodný, chilský ledek

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 22 hodnocení
 
New
 
Dusičnan sodný - chilský ledek NaNO3, bíla krystalická látka o čistotě min. 99%.
Cena od 11,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH od 14 Kč
Kategorie Dusičnan sodný
Zvolte variantu
100 g Skladem 14 Kč
11,60 Kč bez DPH
250 g Skladem 22 Kč
18,20 Kč bez DPH
500 g Skladem 32 Kč
26,40 Kč bez DPH
1000 g Skladem 55 Kč
45,50 Kč bez DPH
3000 g Skladem 159 Kč
131,40 Kč bez DPH
5000 g Skladem 249 Kč
205,80 Kč bez DPH
10000 g Skladem 479 Kč
395,90 Kč bez DPH
 

Dusičnan sodný - chilský ledek, vzorec NaNO3, bíla krystalicá látka o čistotě min. 99%.

Užití v zemědělství jako hnojivo, chemická surovina / meziprodukt, pomocná látka v průmyslu: úprava pH / neutralizační činidlo / oxidační činidlo, povrchová úprava kovů, laboratorní činidlo.

CAS: 7631-99-4

Specifikace
Obsah dusičnanu sodného    Min. 99,2 %
Obsah železa                       Max. 0,001 %
Látky nerozpustné ve vodě   Max. 0,005 %
Vlhkost                               Max. 0,5 %
Obsah chloridu sodného       Max. 0,3 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt je klasifikován jako nebezpečný. Oxidující tuhá látka.

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Varování

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.

P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  

oxidujicivykricnik

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.