UPOZORŇUJEME, veškeré balíčky na dobírku poslané společnosti DPD CZ (dříve Geis Parcel) je možné hradit pouze platební kartou. Děkujeme za pochopení.

Dusičnan sodný, chilský ledek

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 22 hodnocení
 
New
 
Dusičnan sodný - chilský ledek NaNO3, bíla krystalická látka o čistotě min. 99%.
Cena od 11,60 Kč bez DPH
Cena vč. DPH od 14 Kč
Kategorie Dusičnan sodný
Zvolte variantu
100 g Skladem 14 Kč
11,60 Kč bez DPH
250 g Skladem 22 Kč
18,20 Kč bez DPH
500 g Skladem 32 Kč
26,40 Kč bez DPH
1000 g Skladem 55 Kč
45,50 Kč bez DPH
3000 g Skladem 159 Kč
131,40 Kč bez DPH
5000 g Skladem 249 Kč
205,80 Kč bez DPH
10000 g Skladem 479 Kč
395,90 Kč bez DPH
 

Dusičnan sodný - chilský ledek, vzorec NaNO3, bíla krystalicá látka o čistotě min. 99%.

Užití v zemědělství jako hnojivo, chemická surovina / meziprodukt, pomocná látka v průmyslu: úprava pH / neutralizační činidlo / oxidační činidlo, povrchová úprava kovů, laboratorní činidlo.

CAS: 7631-99-4

Specifikace
Obsah dusičnanu sodného    Min. 99,2 %
Obsah železa                       Max. 0,001 %
Látky nerozpustné ve vodě   Max. 0,005 %
Vlhkost                               Max. 0,5 %
Obsah chloridu sodného       Max. 0,3 %

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt je klasifikován jako nebezpečný. Oxidující tuhá látka.

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) / signální slovo (CLP): Varování

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od hořlavých materiálů.

P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.


P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT  (látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň) nebo vPvB (látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se).

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):  

oxidujicivykricnik

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář

 
 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.