Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Hořčík dle Grignarda, 50g

Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení 1 hodnocení
 
 

Hořčík dle Grignarda - lístečky hořčíku čistoty 98,00% Mg.

Dostupnost Skladem
Cena 131,40 Kč bez DPH
Cena vč. DPH 159 Kč
Počet (ks)

   

Kategorie Hořčík dle Grignarda
 

Hořčík dle Grignarda - stočené tenké plíšky hořčíku pro Grignardovu reakci (s organickými halogensloučeninami).

Další použití - jako zdroj velmi intenzivního světla při zapálení (užití ve fotografii), jako konstrukční materiál ve formě slitin s jinými kovy v automobilovém a leteckém průmyslu.

CAS: 7439-95-4

  • Délka lístečků cca 8 - 10cm
  • Hmotnost 1 lístečku 0,1-0,15g
  • Perfektně nahradí i hořčíkovou pásku.
  • 50g obsahuje cca 350kusů těchto lístečků 
Specifikace
 
Obsah:             98,00% Mg
Bod vzplanutí:   390-650°C
Bod varu:         1090°C
Hořlavost:         Vysoce hořlavý
Molekulová hmotnost: 24,31 g/mol 

Koncentrace dalších prvků:
Hliník (Al) - 0,0038%
Křemík (Si) - 0,0134%
Měď (Cu) - 0,0014%
Mangan (Mn) - 0,0192%
Železo (Fe) - 0,0135%
Nikl (Ni) - 0,0009%
Zinek (Zn) - 0,0033% 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).  
 
Údaje o nebezpečnosti / signální slovo: Nebezpečí
 
 H228 Hořlavá tuhá látka. 
 H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 
 H252 Ve velkém množství se samovolně zahřívá, může se vznítit.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení 
 
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 
P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte speciální hasící prášek na kovy.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář